C++给目录添加/删除末尾的反斜杠的宏定义

// 给一个目录的末尾加上‘\’
#define ADD_PATH_END(pszPath) \
{\
	if ((pszPath)[lstrlen((pszPath))-1] != '\\') \
	lstrcat((pszPath), "\\"); \
}\

// 删除一个目录末尾的‘\’
#define DEL_PATH_END(pszPath) \
{ \
	if (pszPath[lstrlen(pszPath)-1] == '\\') \
	pszPath[lstrlen(pszPath)-1] = '\0'; \
}\

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页