Qt获取QText Edit的文本内容

不同于其它控件的text()函数,QText Edit获取文本的函数为toPlainText()。

QString strTxtEdt = ui->textEdit->toPlainText();

函数原型:

QString QTextEdit::toPlainText() const;

Returns the text of the text edit as plain text.
Note: Getter function for property plainText.

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页